sábado, 21 de febrero de 2015

REOLUCION DEL PARLAMENT SOBRE LA JUEZ SERVINI DE CUBRIA

Resolució 943/X del Parlament de Catalunya, de reconeixement a la jutgessa argentina instructora de la causa contra els crims del franquisme
Tram. 250-01341/10
La Comissió d'Afers Institucionals, en la sessió tinguda l’11 de febrer de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució de reconeixement a la jutgessa argentina instructora de la causa contra els crims del franquisme (tram. 250-01341/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Finalment, d'acord amb l'article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement a la jutgessa argentina María Servini de Cubría, que està instruint una causa contra els crims del franquisme, causa que ha estat impossible instruir fins ara dins l’Estat espanyol, i fa constar la seva satisfacció per aquest fet, que ha de contribuir a aconseguir que els implicats en la dictadura franquista retin comptes davant la justícia.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer gestions davant el Govern espanyol per tal que aquest concedeixi l’extradició de les persones sobre les quals la jutgessa argentina María Servini de Cubría ha dictat ordre internacional de detenció, entre les quals hi ha els exministres Rodolfo Martín Villa i José Utrera Molina.
Palau del Parlament, 11 de febrer de 2015
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves Sergi Sabrià i Benito

No hay comentarios: